Regionalt uppdrag
Kulturplan Kulturarv
Statarmuseet vid Torups slott, Svedala kommun, speglar det skånska jordbrukssamhället med utgångspunkt i statar- och lantarbetarfamiljernas
 liv.
Museet erhöll 2013
 ett årligt verksamhetsbidrag från Region Skånes kulturförvaltning . Dessförinnan utgick under flera år regionalt bidrag för kulturpedagogiska insatser.
2021 höjdes årsanslaget till 700.000! Detta möjliggör en ny medarbetare med museikompetens för ett kvalitetssäkrande av verksamheten, fortsatt stabilitet och utveckling samt  bättre fördelning av angelägna och nödvändiga arbetsuppgifter

Läs mer om Region Skånes kulturplan för 2021-2024

Handlingsplan mot alla former av trakasserier, övergrepp och kränkningar

2021
Vårt arbete utgår från Regional kulturplan för Skåne 2021-2024 med särskilt fokus på de globala målen kring god hälsa och välbefinnande, ett fredligt och inkluderande samhälle samt arbetet med att nå en ökad jämställdhet. Hur? Genom ett kulturliv som är inkluderande, tillgängligt, relevant och angeläget utifrån kulturens egenvärde, kulturens demokratiska grund och kulturens kraft i samhällsbygget.
Statarmuseet i Skåne ska
* förmedla kulturhistoria genom museipedagogisk verksamhet med fokus på barn och unga i Skåne.
* aktivt driva utvecklingsarbete tillsammans med kulturarvsaktörer, kommuner och andra samhällsområden för att bidra till att Skåne har ett brett och varierat kulturutbud med en mångfald av berättelser.

Er plats i den kulturella infrastrukturen i Skåne är att ni är unika i ert slag! Skulle ni upphöra att existera finns inte er kunskap någon annanstans. Ni har således en viktig plats i ekosystemet.

Caisa Lindfors Utvecklare kulturarv. Förvaltningsövergripande ansvar för nationella minoriteter Region Skånes kulturförvaltning.

2019
Statarmuseet i Skåne ska
* förmedla kulturhistoria genom museipedagogisk verksamhet med fokus på barn och unga i Skåne.
* aktivt driva utvecklingsarbete inom ramen för Regional samverkansplattform för kulturarvsområdet.
Gemensamma villkor:
Alla invånare i Skåne ska ha möjlighet att ta del av kulturlivet på lika villkor.
Barn och unga ska ha
* likvärdig tillgång till kultur
* möjlighet till eget skapande
* möjlighet att tillägna sig olika estetiska uttryck
En särskild målgrupp är de fem nationella minoriteterna.
Kulturen ska vara livskraftig i alla delar av Skåne och bidra till människors livskvalitet oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk och kulturell tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, sexuell läggning, ålder, socioekonomiska förutsättningar eller bostadsort.

Verksamheter med beviljat verksamhetsbidrag från Region Skåne ska arbeta aktivt för att förebygga och hantera sexuella trakasserier och övergrepp inom sin verksamhet.

20181212
beviljades vi Regionalt bidrag genom anslaget särskilda utvecklingsmedel för kulturarv för vår samverkan med Moomsteatern i Malmö och deras uppsättning av Den enfaldige mördaren med premiär 9 mars 2019. moomslogo_svart

 

2017 erhöll Statarmuseet i Skåne ett bidrag för projektet En historisk tugga som eminerade ur 2016 års samverkan med Riksutställningar, designern Marije Vogelzang och eventet En ätbar eftertanke.
Eventet genomfördes i god samverkan och med stort engagemang från Malmö Högskola, ABF Skåne och KFUM kiosk Malmö

 

En historisk tugga
– ett utvecklande av Statarmuseets pedagogiska program
genom kopplingar till mat som medium
i mötet mellan olika kulturer, genus och generation.

En ätlig eftertanke!
Vem är du, och vem är den mitt emot dig? Den 10 och 11 december 2016 mellan kl 11-16 erbjöds möjlighet att vara med och skapa ett interaktivt ljudexperiment med mat i fokus. Under några månader utforskade Riksutställningar olika aspekter av mat och ätande tillsammans med tre olika museer, inbjudna konstnärer, designers samt lokala initiativ och inbjudna flyktingar i närområdena. Arbetet på varje plats resulterade i en publik aktivitet som till exempel en installation, utställning eller performance. Aktiviteterna utgick från den plats vi befinner oss på och museets verksamhet.

Statarmuseet i Skåne skapade tillsammans med designern Marije Vogelzang det interaktiva ljudexperimentet med mat i fokus. I vinterns mörker kan hoppet ibland kännas långt borta samtidigt som vi tänder ljus och vinterns högtider manar till eftertanke och medmänsklighet.

På vilket sätt kan vi hantera alla känslor och hur öppnar vi upp oss för varandra?

Designern Marije Vogelzangs arbete utgick från verbet ”att äta”.
Jag använder egentligen mat som en ursäkt för att få människor att förstå varandra bättre. Och
det finns inget material som kommer så nära människan som mat gör.
Vogelzang är baserad i 
Nederländerna men arbetar internationellt. Flertalet av hennes projekt präglas av kulturmöten med medmänskliga värderingar i fokus. Bland hennes samarbetspartners finns Van Gogh museum samt Axis gallery Tokyo, och hon är även ansvarig för institutionen Food Non Food på Design Academy Eindhoven.

Eventet handlade om en medverkan på 20 minuter spritt över den 10 och 11 december 2016 mellan kl 11-16 för alla, någon, vän, familj, härifrån, därifrån, hela världen.

En liten stund av en dag just så där på tröskeln till ett Nytt Gott År för ett mänskligare samhälle hoppades vi, och med en god eftersmak inför den då stundande julen!

Det interaktiva ljudexperimentet var kostnadsfritt och öppet för alla besökare på Statarmuseet, men med ett begränsat antal platser. Deltog Du/Ni?

Här är bilder från de fantastiska dagarna. Stunden vid lägerelden över vilken deltagarna gräddade den bröddeg de tillsammans anrett under det interaktiva ljudexperimentet.

 

Från vänster:
Karin Rydahl – Statarmuseet, Panteha Pournoroozy – Riksutställningar, Marije Vogelzang – Food Non Food, Barbro Franckie och Petter Larsson – Statarmuseet.

Historik kring de olika handlingsplanerna:
Handlingsplan för kulturarvsområdet 2013–2015:
I Regional kulturplan för Skåne 2013–2015 anges utvecklingsområden för kulturarvsområdet. Region Skåne vill att kulturarvsaktörerna ska
* ge barn och unga bättre möjligheter att förstå det samhälle och den värld vi lever i
* kulturarvsaktörerna ska vara tillgängliga för fler
* de regionala kulturarvsförbunden och -institutionerna ska stödja de kommunala kulturarvsaktörerna
* museer och kulturarvsföreningar ska samverka närmare i samhällsplanerande funktioner för att verka för en god livsmiljö
* destinationsplattformen ska tydliggöra samarbetsmöjligheter för kulturarvssektorn med turism, kulturella näringar, upplevelseindustrin och miljösektorn

Utvecklingsområdena grupperas under fyra teman: barn och unga, samverkan,
tillgänglighet och kulturturism. I handlingsplanen anges insatsområden och effektmål.

barn

Statarmuseet i Skåne ska under 2014
– aktivt delta i det regionala arbetet med kulturarvsfrågor enligt handlingsplanen för kulturarv
– driva regionalt pedagogiskt arbete med fokus på barn och unga
Läs mer om Region Skåne!