Pedagogik

Vägen var högst elak, smal, sandig, stenig
så att den snarare bort förmodas leda till ett torp
än till en av Skånes härligheter.

Vår verksamhet, i sin kontext från förr, nu och framåt, kultiverar genom folkbildning, kultur, utveckling och ett hållbart miljöarbete. I vårt fortsatta arbete med att klargöra hur vi kan fördjupa kunskapen om det förgångna för ökad beredskap inför framtidsfrågorna arbetar vi med utgångspunkten i Historiebruk. Genom att bevara, bruka, berätta, bilda, beröra och berika vill vi på olika sätt skapa intresse, nyfikenhet, förståelse, reflektion, respekt och ödmjukhet inför allt det och alla de som byggt, bygger och kommer att bygga vidare på vår värld. Ett internt medvetandegörande – det kulturarv vi själva är bärare av men även i mötet med besökare. 

Sommarläger 2019

Vi finns med i sammanhang i överensstämmelse med vårt ändamål och vår verksamhet. Ett brett samarbete är viktigt för museet, dess utveckling, och medarbetarna vad gäller forskning, fortbildning, stimulans och att få mötas. Museets återkommande evenemang anknyter till museet och dess verksamhet, historiska händelser, årets kalender samt internationella globala kopplingar och förtecken

Statarmuseet i Skåne är ett taktilt museum på den plats där historien ägde rum!
Genom att bevara, bruka, berätta, bilda, beröra och berika bidrar vi till att göra vårt gemensamma industriella kulturarv synligt — och levande.
Statarmuseet – en sinnenas historiska verkstad där människor oavsett etnicitet, generation, genus, funktionsuppsättningar, kulturtradition får möjlighet att mötas både teoretiskt och praktiskt.

Trovärdighet, Tillförlitlighet &
Allas lika värde
    är tre delar som byggt och bygger museet:
Trovärdighet
genom människors berättelser, frågor, ting och engagemang.
Tillförlitlighet
genom fortsatt forskning.
Paroller som Allas lika värde och kunskapens många ansikten
är vägledande för museets verksamhet,
och speglar sammansättningen av medarbetare
– anställda och ideella volontärer.


”Pedagogik på Arbetslivsmuseum”
– ett projekt 2014 i samverkan med ArbetSam med anslag från Statens Kulturråd är avslutat.
Det blev två fantastiska augustidagar med engagerade deltagare från
Borgquiska hattmuseet Trelleborg, BRIO Lekoseum Osby, Derome Trä- och Nostalgimuseum, Föreningen Gamla Trelleborg, Järnvägens museum Ängelholm, KVS museet Ängelholm,
Plastens Hus Perstorp, Sirmiones Skeppslag Trelleborg, Stiftelsen Sophiamöllan i Viken,
Svenska Vävstolsmuseet Glimåkra och Wallåkra stenkärlsfabrik.

Dagarna innehöll praktiskt pedagogiskt arbete utifrån hem, jord och djur, landskapskonventionen, läroplanen Lgr 11, barnkonventionen, drama, grupparbete utifrån metapedagogik och lek.
Mat och fika serverades som tematiska historiska tuggor.
Arbetet har sammanfattas i en handbok för Arbetslivsmuseer och pedagogik.