Vägen till Statarmuseet

Under år 1995 – 50 år efter statarsystemets avskaffande – invigdes Statarmuseet i Skåne i autentisk miljö inom Malmö Stads rekreationsområde intill Bokskogen mellan Torups slott och Bara i Svedala kommun inom riksområdet för kulturminnesvård.

Statarmuseet är resultatet av ett långsiktigt arbete med sin upprinnelse i ett folkbildningsprojekt – Statarliv i Skåne – i regi av Svenska Lantarbetareförbundet, ABF Skåne och Historiska Institutionen vid Lunds Universitet. Studiecirklar, enligt Gräv-där-du-står metoden, med ett hundratal amatörforskare från hela Skåne dokumenterade de skånska statarnas och lantarbetarnas historia. Arbetet presenterades 1985 och 1986 på Christinehofs slott i Tomelilla, Kulturen i Lund, på Folkets Hus och i Vitabergsparken i Stockholm samt i TV2 i samband med Gunnar Strängs 80-års dag.

Materialet redovisades i bokform med Skånska statare och lantarbetare berättar och Jord och fria fåglar, utställningar kring gruppernas arbete, Trasmattan berättar – en levande kvinnokavalkad, konstutställningar med bokillustrationer och kostymskisser samt Skånes första arbetarspel I skuggan – ett spel om statare i uppror.

Erfarenheterna visade på behovet av fortsatt dokumentation av arbetets historia och Arbetsgruppen för Arbetsminnen i Skåne bildades av statarprojektets ledning samt representanter från Landskorna, Kristianstad och Malmö museum. En omfattande arbetsminnesinventering i båda länen inleddes, och innan anlagsmöjligheterna försvann färdigställdes boken Arbetsminnen i Svedala kommun.

1988 fann arbetsgruppen, via Malmös dåvarande stadsantikvarie Bengt Salomonsson, Långan, sexfamiljshuset i Torup Svedala kommun. Torup med slott, bokskog, skolmuseum, naturskola samt fritidsanläggning ägs och förvaltas av Malmö Kommun. Torup nås kollektivt från flera kommuner och från Malmö finns en cykelväg. Museet skulle bli ett upplevelsemoment – en viktig del begreppet fritid.

Den 24 maj 1991 startade Intresseföreningen Statarmuseet i Skåne öppen för alla intresserade och basen för arbetet. Dess ändamål är att stimulera och aktivt stödja intresset för de skånska statarnas och lantarbetarnas historia och kultur.

Stiftelsen Statarmuseet i Skåne – ägarna till museet, bildades den 13 oktober 1991 av dåvarande Svenska Lantarbetareförbundet, ABF Skåne, Stiftelsen Statarliv i Skåne (museets anknytning till historieprofessor Lars Olsson) samt Svedala kommun.

I det fortsatta målinriktade arbetet inleddes samarbete med Malmö och Svedala kommun, Länsantikvarie Carin Bunte och Kulturmiljöenheten vid Länsstyrelsen i Malmöhus län, Malmö Museum samt Kulturen i Lund. Tack vare anslag från Statens Boverk, Länsstyrelsen i Malmöhus Län, Malmö Förskönings- och Planteringsförening samt de många ideella insatserna möjliggjordes en renovering i enlighet med antikvarist hänsyn.

Statarmuseet arbetar hela tiden med utveckling av verksamhets- och samarbetsformer. Traditionellt och otraditionellt, lokalt, regionalt och över hela landet.

Statarmuseets verksamhet har byggts upp utifrån ett underifrånperspektiv där bevarandet, gestaltandet och förtydligandet av hur statarnas och lantarbetarnas del i industrisamhällets framväxt och kulturarv främjats och utvecklat den historiska helhetssynen.

Det handlar om att fördjupa kunskapen om det förgångna för ökad beredskap inför framtidsfrågorna. Intresset och engagemanget är stort liksom kunskapstörsten kring statarnas liv bland både yngre och äldre besökare. Möjligheten till en historisk helhet är en viktig utgångspunkt för ett museum som vill visa historien där den ägt rum.

1995 invigdes Statarmuseet i Skåne i statarlängan från 1886 – Långan.